نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
یهودا در اسراییل تنها محلی در شرق امپراتوری روم است که در قرن اول پیش از میلاد از سبک موزاییک هلنیستی پیروی نمیکرده و سبک موزاییک رومی داشته. شاید تعدادی هنرمند از روم به این محل مهاجرت کرده بودند.
موزاییک های کاخ هرود بزرگ در ماسادا ساخته شده در 30 سال قبل از میلاد شامل طرح های سیاه و سفید رومی هستند. هرود مدتی در روم به عنوان پناهنده زندگی کرده است. کاخ او ترکیبی از موزاییک های هلنیستی و رومی دارد
 
اطلس تاريخ ايران