نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

"Mosaîc Lillebonne Orphée". Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

 
موزاییک هایی در آفریقا طراحی شده اند که نقوشی کاملا آفریقایی داشتند مثلا دارای صحنه قربانی کردن برای دیانا بودند و روی زمینه سفید طراحی شده اند که هر دو شاخص موزاییک آفریقا است اما هنرمند موزاییک کار آنها ایتالیایی بوده است.

مثال فوق معروف به موزاییک شکار از شمال فرانسه بدست آمده است. مطابق نوشته های مرکز تصویر، اجرای آن توسط یک نفر ایتالیایی انجام شده اما طرح های آن بسیار تحت تاثیر فرهنگ بومی آفریقا است
 
اطلس تاريخ ايران