نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
در قرن اول پیش از میلاد موزاییک سیاه و سفید در روم استفاده می شد که طرحی دوبعدی شامل خطوط صاف داشت که از اشکال هندسی زاویه دار استفاده می کرد. این طراحی ارزان بود و راحت پیاده می شد و می توانست زمین وسیعی را با هزینه کمی پوشش دهد.
یکی از اولین موراییک های لابیرنتی در پمپی ایتالیا سده اول پیش از میلاد - خانه لابیرنت
 
اطلس تاريخ ايران