نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

By Effi Schweizer (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

 
رشد آزاد گیاه از رئوس به سمت مرکز نوعی دیگر از طراحی است که در آفریقا ابداع شد.
دیوناسوس به عنوان خدای شراب در مرکز قرار دارد و احتمالا چهار گوشه نشان دهنده چهار فصل هستند.
El Djem Tunisia Museum
 
اطلس تاريخ ايران