نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
طرح حای موزاییک داستان وار که معمولا طرح های افسانه ای دارند، در اتاق هایی طراحی می شدند که بازدیدکنندگان در آنها اقامت داشتند. طرح های تکرار شونده هندسی و گیاهی در مسیر های عبور مانند راهرو ها قرار می گرفتند. محل قرار گرفتن مبلمان اتاق بر اساس نقش موزاییک طراحی می شد. مثلا در
Lullingstone Roman Villa, near the village of Eynsford in Kent.
مبلمان نیم دایره دور تا دور طرح نیم دایره اتاق قرار گرفته بود
 
اطلس تاريخ ايران