نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

By Effi Schweizer (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

 


نمونه هایی از تونس - شامل طرح گیاهی و قوس های تکرار شونده
- در نیمه دوم قرن دوم این نوع طراحی در آفریقا بسیار استفاده می شده

El Djem museum

 
 

 

 
اطلس تاريخ ايران