نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

By Boyd Dwyer (IMG_4607) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

 
نقشی که در موزاییک های قرن سوم و چهارم آفریقا زیاد دیده می شود ، زندگی روستایی است.
طرح فوق از یک خانه بدست آمده که در کارتاژ بوده و در تصویر آقا و خانم خانه در حال گرفتن هدایایی از مردم هستند. در کنار تصاویری نیز از زندگی روستایی به نمایش آمده است
 
اطلس تاريخ ايران