نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

By Patrick Denker (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

 
در میدان کار استان استیادر نزدیکی روم، هر مغازه یک طرح موزاییک در مقابل خود داشت که کار خود را توضیح می داد. برای مثال یکی از آنها طرح دو کشتی دارد که دلفینی نیز آنها را همراهی می کند. سده دوم یا سوم میلادی
 
اطلس تاريخ ايران