نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

سر پاییز بدست آمده از انگلیس

رنگ قرمزی که در سایه صورت و برخی گلهای درون مو استفاده شده است شیشه است.

 

 

لینک مرجع تصویر

 
اطلس تاريخ ايران