نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

"Pompeii - Villa del Cicerone - Mosaic - MAN" by WolfgangRieger - Filippo Coarelli (ed.): Pompeji. Hirmer, München 2002, ISBN 3-7774-9530-1, p. 107. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

 

from the Villa del Cicerone in Pompeii, now in the Museo Archeologico Nazionale (Naples)

نمایش تئاتر کمدی- دو زن کمک یک جادوگر را میظلبند. همگی ماسک زده اند

 
اطلس تاريخ ايران