نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

By Pascal Radigue (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

 
بسیاری از موزاییک های آفریقا در سده سوم میلادی شرح زندگی روزمره و صحنه شکار هستند. آنها اکثرا بر زمینه سفید نقش شده اند. معمولا چند تصویر مختلف توسط خطوطی از هم جدا می شوند. این خطوط تخیلی و گیاهی نیستند بلکه اجزای واقعی طبیعی هستند مانند درخت و زمین و رود. صحنه های کنار هم سناریو های مختلفی را شرح می دهند . مثلا درصحنه شکار گراز در منطقه کارتاژ از ابتدای قرن سوم، ابتدا دو شکارچی و سگ گرازی را فراری می دهند و بعد او را به داخل تور می اندازند و سپس آنرا شکار می کنند.
موزه باردو تونس
 
اطلس تاريخ ايران