نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

 

در سده چهارم پیش از میلاد در فینقیه مدلی از ساخت موزاییک ابداع شد که در آن از قطعات ریز شده و شکسته سنگ و سفال در ملات استفاده می کردند. در نسمه قرن سوم پیش از میلاد هم نمونه هایی از این نوع موزاییک در شرق دماغه آفریقای شمالی استفاده شده است. طرح این
نوع موزاییک شامل سمبلهایی بود و حاشیه را خطوط مستقیم مشخص می کردند.
با حمله رومی ها به کارتاز، این طرح از فینقیه به سیسیل رسید و رفته رفته موزاییک های بدون طرح و تنها با سمبل هم در روم استفاده شدند.

 

 

House of the Wooden Partition. Herculaneum, Italy
نمونه ای از موزاییک مشابه در ایتالیا

 
اطلس تاريخ ايران