نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

See page for author [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons 

 

یک مثال خوب از موزاییک انطاکیه قطعه ای است که در اتاق غذاخوری خانه آرتیوم یافت شده و بعد از زلزله 115 میلادی ساخته شده است. بنا شکا حرف تا انگلیسی داشته و دارای سه طرح اصلی موزاییک است که توسط حاشیه های هندسی احاطه شده بودند. هر یک از این طرح ها در یکی از موزه های جهان قرار دارند.

طرح فوق در موزه لوور نگه داری می شود و قضاوت پاریس نام دارد. پاریس نشسته است و پیام رسانی را از طرف هرمس می پذیرد. او می خواهد در مورد زیبایی آتنا، افرودیت و هرا قضاوت کند.

 
 
 
 
نوشیدن شراب هرکول و دیوناسوس
این طرح در یکی از اضلاع اتاق تس شکل قرار داشت و هرکول از پوست آفتاب سوخته خود قابل شناسایی است و دیوناسوس از روی عصایش.
Worcester art museum
 
 
 
 
طرح دیگری از موزاییک های انطاکیه که در خانه تقویم بدست آمده و در موزا انطاکیه ترکیه نگه داری می شود. موجودات دریایی تتیس را احاطه کرده اند. سده دوم میلادی
 
اطلس تاريخ ايران