نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

سده اول پ م موزه ناپل- کپی آن در پمپی نصب شده است

 

این اثر از نقاشی قرن پهارم پیش از میلاد درست شده است که 2.70 در 5.12 متر وسعت داشته. در مقایسه موزاییک و نقاشی به تعداد زیادی اشتباه کپی برداری بر می خوریم و در بعضی جاها طرح هایی ناتمام رها شده اند. . تحقیقات اخیر نشان می دهد که این اثر جایی در شرق و نه در پمپی تولید شده و به این محل حمل شده و در آنجا نصب شده است. اشتباهات کپی برداری میتوانند ناشی از این اسمبل ناقص باشند.

 


نقاشی بازسازی شده
"Reconstruction of the mosaic depiction of the Battle of Issus after a painting by Apelles found in the House of the Faun at Pompeii (published 1893)" by Public Domain. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

اطلس تاريخ ايران