نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

لینک تصویر

 
یکی از اولین مثال های استفاده از موزاییک رنگی در آفریقا حمام های تراژان در آچولای تونس است . در اینجا طرح سیاه و سفید با طرح رنگی همراه شده است . طرح های اتاقی به نام اتاق سرد درون حمام دارای طرح هایی نیمه آدم و نیمه حیوان است که در سال های آخر حیات پمپی طراحی شده اند . ای اشکال در نیمه دوم قرن اول در روم نیز استفاده می شدند.
این موزاییک اکنون در موزه بارده تونس نگه داری می شود.
 
اطلس تاريخ ايران