نمودار زمانی موزاییک

موزاییک باستان

موزاییک باستان

قطعه موزاییک بدست آمده از

basilica of Junius Bassus

استفاده از قطعات مختلف سنگ جهت ساخت تصویر

 
 
اطلس تاريخ ايران