مسجد سلیمان

مسجد سلیمان

دور نمای آتشگاه بر سر قله تپه

<< Previous
Next >>
اطلس تاریخ ایران