اشكانیان

مسجد سلیمان

قسمتی ازپایه ستون دوره اشكانی كه در مسجد سلیمان كشف شده است و در موزه شوش نگه داری می شود

<< Previous
www.livius.org تصویر از
Next >>
اطلس تاریخ ایران