اشكانیان

مسجد سلیمان

مسجد سلیمان

قسمتی از ستون دوره اشكانی كه در مسجد سلیمان كشف شده است

<< Previous
www.livius.org تصویر از
Next >>
اطلس تاریخ ایران