نقشه معابد و آتشكده های باستانی ایران

 

ستاره های بنفش نشاندهنده آتشکده ها روی نقشه هستند