نقشه پیش از تاریخ ایران

نقشه تاریخی ایران

راهنمای نقشه بر حسب رنگ

مادها و هخامنشیان
ایلامیان
دولتهای محلی و مرتبط با ایران
شهرهای كنونی ایران
ساسانیان
سلوكیان و اشكانیان

 

قلعه ساسانی