نام شهرهای باستانی ایران

جدا شدن از ایران
دوره پدیدآمدن
نام استان باستانی
نام استان كنونی
كشور كنونی

فارسی پهلوی

فارسی باستان

نام شهر

-
هخامنشی
پارس
خوزستان
ایران
آپفادانا
آبفادانا
آبادان
-
ساسانی
ارتویل
اردبیل
ایران
بادان پیروز
-
اردبیل
قرن 19 میلادی
اشكانی
مرجیانا
-
تركمنستان
اشك آباد
-
عشق آباد
قرن 17میلادی
هخامنشی
خورواران
-
عراق
بغداد
بغداد
بغداد
1970
اشكانی/سومری
میان آب
-
بحرین
میشماهیگ
-
بحرین
1801
هخامنشی
اران
اران
آذربایجان
-
-
باكو
قرن 19 میلادی
هخامنشی
آریانا
-
افغانستان
پكترا
باكتریا
بلخ
قرن 19 میلادی
هخامنشی
بوخارا
-
ازبكستان
-
-
بخارا
-
اشكانی
قومس
سمنان
ایران
صد دروازه
-
دامفان
-
هخامنشی
-
--
تركیه
-
-
داسولیوم
قرن 19 میلادی
-
اران
اران
آذربایجان
-
-
گنجه
-
مادی
-
همدان
ایران
هكمتانه
-
همدان
-
مادی
-
گلستان
ایران
هیركانیا
هیركانیا
گرگان
-
ساسانی
هیركانیا
گرگان
ایران
آبسكون
-
كموس تپه
-
ایلامی/مادی
گبیانا
اصفهان
ایران
جیسپهان
جیسپهان
اصفهان
-
مادی
-
كرمانشاه
ایران
-
-
كاكاوند
قرن 19 میلادی
مادی
-
-
تركمنستان
خوارزمیا
خوارزمیا
خوارزم
-
ایلامی
قباد خوره
هرمزگان
ایران
اركیا
اراكیا
جزیره خارك
-
-
-
-
ازبكستان
-
-
خیوه
-
هخامنشی /آشوری
ایكارو
كویت
كویت
-
-
كویت
-
اشكانی
آشوریستان
آشوریستان
تركیه
كرخه
-
هران
قرن 19 میلادی
هخامنشی
خوراسان
مرو
تركمنستان
مرو
مرجانا
مرو

قرن 18 میلادی

ساسانی
خورواران
بصره
عراق
ابركواد
-
میشون
-
ساسانی
-
یزد
ایران
میبد
-
میبد
قرن 7 میلادی
هخامنشی/اشكانی
مازون
مازون
عمان
مازون
مكه
مازون
قرن 19 میلادی
اشكانی
-
نسا
تركمنستان
-
-
نسا
-
ساسانی
ابرشهر
خراسان
ایران
نیساپور
-
نیشابور
-
قبل مادی
-
كرمانشاه
ایران
پو
-
پاوه
-
-
-
هرمزگان
ایران
ابركاوان
-
قشم
-
مادی
-
تهران
ایران
رگا
رگا
ری
-
-
-
آذربایجان غربی
ایران
-
-
سلماس
قرن 19 میلادی
-
-
-
-
ازبكستان
-
-
سمرقند
قرن 19 میلادی
-
-
--
ازبكستان
-
-
شخریسبز
-
هخامنشی
-
فارس
ایران
-
-
شیراز
-
-
-
خراسان
ایران
-
-
سیراف
قرن 19 میلادی
هخامنشی
سغدیانا
-
ازبكستان
سغدیانا
سغدیانا
سغد
-
ایلامی
-
ایلام
ایران
سوزیانا
سوزیانا
شوش
قرن 19 میلادی
-
-
-
ازبكستان
-
--
تاشكند
-
اشكانی
سكستان
سیستان وبلوچستان
ایران
تیس
-
تیس
قرن 18 میلادی
اشكانی
خورواران
-
عراق
تیسپون
-
تیسفون
-
قبل مادی
سكستان
سیستان وبلوچستان
ایران
زابل
زابل
زابلl