اسکلت زن اتیوپی

نمودار

 
<<تصویر قبلی

اسکلت زن متعلق به 3.4 میلیون سال پیش – کشف شده در اتیوپی- این انسان به خوبی می توانست روی دو پا راه رود.

 
اطلس تاریخ ایران
تصویر The times archaeology of the world