ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

 
 

لوح گلی با خط الفبایی سومر