ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

 
 

یک پاکت نامه کروی گلی که ژتونها را داخل خود نگه میدارد. کشف شده در دهه 60 میلادی - محل نگه داری دانشگاه شیکاگو