ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط هیروگلیف

 
 

یک سنگ با خط هیروگلیف- مصر - دوره پادشاهی جدید
موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد