ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط قبطی

 
 

یک قطعه سفال با خط قبطی از 200تا600 میلادی بدست آمده از مصر
موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد