ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

طرح یک ارابه در صحرای المشرف عربستان بر سنگ - دوره برنز؟ - سالیابی نیاز دارد
منبع تصویر