ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

طرح یک ارابه در صحرای المشرف عربستان بر سنگ
 
 

طرح یک ارابه در صحرای المشرف عربستان بر سنگ - دوره برنز؟ - سالیابی نیاز دارد


منبع تصویر