ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

کوزه سفالی کشف شده در آتن
 
 

کوزه سفالی کشف شده در آتن- 575 پ م - اسب سواران بدون زین و رکاب - موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد