ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

یک جاده سنگفرش در پمپی ایتالیا

مئجع تصویر