ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

یک جاده سنگفرش در پمپی ایتالیا
 
 

یک جاده سنگفرش در پمپی ایتالیامرجع تصویر