ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

مجسمه برنزی از یک حیوان بارکش به همراه باری که بر پشتش است
 
 

مجسمه برنزی از یک حیوان بارکش به همراه باری که بر پشتش است- هیتی 2200 پیش از میلادموزه آناتولی آنکارا