ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

مجسمه برنزی از یک حیوان بارکش به همراه باری که بر پشتش است- هیتی 2200 پیش از میلاد

موزه آناتولی آنکارا