ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

آشوربانیپال 645 پیش از میلاد در حال راندن کالسکه اس پس از پیروزی در جنگ - کاخ نینوا

مرجع تصویر