ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

آشوربانیپال 645 پیش از میلاد در حال راندن کالسکه اش
 
 

آشوربانیپال 645 پیش از میلاد در حال راندن کالسکه اش پس از پیروزی در جنگ - کاخ نینوامرجع تصویر