ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

نقاشی از مقبره فردی به نام هور در مصر . هم دوره توتان خامون -

مرجع تصویر