ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

نقاشی از مقبره فردی به نام هور در مصر
 
 

نقاشی از مقبره فردی به نام هور در مصر . هم دوره توتان خامون -


مرجع تصویر