ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

ریتون سفالی به شکل قاطر در حال حمل بار- املش
 
 

ریتون سفالی به شکل قاطر در حال حمل بار- املش گیلان 1000-800 پیش از میلادمرجع تصویر