ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

چرخ ارابه ایلامی - چرخ از برنز پره ها از چوب (بازسازی شده) اواسط هزاره دوم پیش از میلاد - چغازنبیل
موزه ملی ایران

 
Photo: Hamid Sedghinezhad