ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

ریتون سفالی به شکل قاطر - املش گیلان
 
 

ریتون سفالی به شکل قاطر - املش گیلان 1000-800 پیش از میلاد


مرجع تصویر