ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

زن و پسری بر پشت قاطر سوارند
 
 

زن و پسری بر پشت قاطر سوارند- آنها بخشی از مردم بابل هستند که در اثر حمله آشوری ها در 702 پیش از میلاد مجبور به کوچ شده اند. بدست آمده از اتاق 70 کاخ سناخریب نینوا


مرجع تصویر