ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

سکه یونانی - 430-396 پیش از میلاد- نیمف در حال راندن کالسکه
 
 

سکه یونانی - 430-396 پیش از میلاد- نیمف در حال راندن کالسکه ای که توسط دو قاطر بزرگ کشیده می شود


مرجع تصویر