ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

سربازان آشوری در حال عبور دادن یک ارابه از رودخانه
 
 

سربازان آشوری در حال عبور دادن یک ارابه از رودخانه. کاخ شمال غربی نمرود 865 پیش از میلاد


مرجع تصویر