ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

سربازان آشوری در حال عبور دادن یک ارابه از رودخانه. کاخ شمال غربی نمرود 865 پیش از میلاد

مرجع تصویر