ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

شاه آشوری در حال شکال سوار بر ارابه
 
 

شاه آشوری در حال شکال سوار بر ارابه- 645-635 پیش از میلاد


بریتیش موزه