ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

شاه آشوری در حال شکال سوار بر ارابه- 645-635 پیش از میلاد

بریتیش موزه