ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

بخشی از راه سنگ فرش هخامنشی که به تخت جمشید ختم می شود از زیر خاک بیرون است
تپه شمالی تخت جمشید

 
Photo: Hamid Sedghinezhad