ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 

 

 

 

 

بخشی از یک ماکت ارابه کوچک برنزی که توسط دو گاو کشیده می شود- لرستان - هزاره اول پیش از میلاد
موزه ملی ایران

 
Photo: Hamid Sedghinezhad