ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

بخشی از یک ماکت ارابه کوچک برنزی که توسط دو گاو کشیده می شود
 
 

بخشی از یک ماکت ارابه کوچک برنزی که توسط دو گاو کشیده می شود- لرستان - هزاره اول پیش از میلاد


موزه ملی ایران

 
Photo: Hamid Sedghinezhad