ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

ماکت یک ارابه کوچک برنزی که توسط دو گاو کشیده می شود
 
 

ماکت یک ارابه کوچک برنزی که توسط دو گاو کشیده می شود- لرستان - هزاره اول پیش از میلاد


موزه ملی ایران

 
Photo: Hamid Sedghinezhad