ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

حمل نقل زمینی دنیای باستان

 
 

یک نشان دهنده جنوب-قطب نما- چین - 2000 سال پیش

مرجع تصویر