اطلس تاریخ ایران  
 

قربانی کردن حیوان و انسان در دنیای باستان


مصر

 

 

 

 

 

روم

 

وایکینگها

 

یونان

 

 

آزتک

 

 

چین

 

منابع: 500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press
Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat