اطلس تاریخ ایران  
 

قربانی کردن حیوان و انسان در دنیای باستان


مصر

مصری ها گاهی با مردن یک فرد حیواناتی را نیز با وی مومیایی می کردند. از 747پ م انواع حیوانات مومیایی شده از جمله کروکودیل، میمون، مار ماهی، شاهین و شغال مومیایی شده اند. آنها عقیده داشتند این حیوانات هدایی برای خدای زیر زمین هستند.

 

 

 

 

روم

در اوایل دوره رومی ها افراد گناهکار در پی ساختمانها دفن می شدند. آنها اعتقاد داشتند خون آنها به استحکام ساختمان کمک می کند.

وایکینگها

وایکینگها اسیران دختر را قربانب می کردند و با این کار به خدای خود هدیه می دادند.

یونان

در نبرد تروژان یونان ژنرال آگاممنون دختر خود را قربانی کرد تا بتواند جنگ را پیروز شود

در یونان باستان قربانی کردن حیوانات برای خدایان خیلی مرسوم بود. گاو، گوسفند، بز یا حیوانات دیگر در مقابل معابد خوابانده می شدند و قربانی می شدند. استخوان و چربی وقف معبد می شد و گوشت قربانی را مردم می خوردند.

آزتک

در برخی موارد آزتک ها سگی را به همراه فرد فوت شده قربانی می کردند تا خدایان توسط آن سگ فرد فوت شده را در سفر زیر زمین راهنمایی کنند.

بریدن قطعات بدن توسط خود شخص یک راه عبادت و قربانی کردن برای خدایان بود . از این طریق افراد هونشان را تقدیم به خدایشان می کردند.

چین

در دوره شنگ و دوره ژو در چین باستان خدمتکاران اشراف زاده ها نیز به همراه آنها دفن می شدند.

منابع: 500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press
Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat