سفال باستان

مجسمه نوازنده زن - سده دوم پ م سلسله هان غربی

Pottery musician, 2nd century BC, Western Han Dynasty.

 
اطلس تاريخ ايران