سفال باستان

سفال هزاره دوم پیش از میلاد چین با نقش گردونه خورشید

Pottery with Swastika drawing- Second millenium B.C. China

 
اطلس تاريخ ايران