سفال باستان

Source of image - منبع تصویر

سفال سفید سه پایه چین- 2500 پ م موزه متروپولیتن

Neolithic, Dawenkou culture (ca. 2800–2400 B.C.) ca. 2500 B.C. The Metropolitan Museum of Art

 
اطلس تاريخ ايران