ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

موسیقی در دنیای باستان

 
 

دو مرد در حال رقص با چوب - بین النهرین 2000 تا 1600 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam

 

 
Photo: Hamid Sedghinezhad