ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

موسیقی در دنیای باستان

فلوت هوهل فلس
 
 

فلوت هوهل فلس

 

 
مرجع تصویر